مدل نيوتن

مجهز به ترکوبل استاندارد ، شلنگ مخصوص و بست خارجی ( ظرفيت6 ليتر )

هرگز بدون آب روشن نکنيد.

اشتراک‌گذاری